Disclaimer ▾ WECANDANCE
Menu Sluit menu
Let's celebrate a glitter and sunscreen infused summer!
Free Entrance
Reserve your sunbed here
17 July - August 31
Mon to Sun - 10am to 8pm
Zeebrugge Beach
For all info & line-up head to our Facebook event.
Into sports? Join our Urban Beach friends!

Disclaimer

English & French version below

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is informatief en enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. WECANDANCE spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Er wordt echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. WECANDANCE spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij WECANDANCE of bij derden welke met toestemming het beeld- en/of tekstmateriaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

 

+++++++++++++

ENGLISH

General

The following applies to this website. By using this website you agree to this disclaimer.

 

Liability

All information on this website is informative and only intended for personal use. No rights can be derived from the information. Changes and typing errors are reserved. WECANDANCE and MINSKY endeavour to keep the information on this website as complete and accurate as possible. However, no responsibility is accepted for damage of any kind whatsoever arising by use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on this website.

 

Availability

The information on this website is subject to change without prior warning or notice. WECANDANCE and MINSKY endeavour to keep this website as accessible as possible, but do not accept any responsibility for any consequences of (temporary) non-availability.

 

Copyrights and intellectual property rights 

The copyright on this website belongs to WECANDANCE and MINSKY or third parties who permitted the images and/or text material available on this website. Multiplication in whatever form is permitted only after prior agreement.

 

+++++++++++++

FRENCH

Clause de non-responsabilité 

 

En général

Les points décrits ci-dessous sont applicables à ce site web. En utilisant ce site, vous acceptez les points mentionnés.

 

Responsabilité

Toute l’information sur ce site est informative et destinée à usage privé. Aucun droit ne peut être accordé à l’information. Les modifications et erreurs de frappe seront réservées. WECANDANCE s’efforce à ce que l’information sur ce site soit la plus complète et précise possible. L’organisation ne peut en aucun cas être responsable des dégâts provoqués par l’usage de ce site, l’incomplétude ou l’inexactitude de l’information y proposée. 

 

Disponibilité

L’information sur ce site web ne peut, sans avertissement préalable ou notification, être modifiée. WECANDANCE fait de son mieux de mettre au maximum à disposition ce site web, or n’accepte aucune responsabilité pour les éventuelles conséquences d’une non-disponibilité de celui-ci. 

 

Droit de l’auteur et les droits de propriété intellectuelle

Le droit de l’auteur sur ce site revient à WECANDANCE ou à des tiers mettant à disposition, avec leur permission, les images et textes. Toute reproduction, de n’importe quelle façon, n’est permise qu’avec l’accord préalable.