General Agreement ▾ WECANDANCE
Menu Sluit menu
Let's celebrate a glitter and sunscreen infused summer!
Free Entrance
Reserve your sunbed here
17 July - August 31
Mon to Sun - 10am to 8pm
Zeebrugge Beach
For all info & line-up head to our Facebook event.
Into sports? Join our Urban Beach friends!

General Agreement

English & French version below

 

ARTIKEL 1 

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere festivaltickets en/of het betreden van het festivalterrein. Dit betekent dat de aankoop van een ticket meteen ook de aanvaarding inhoudt van deze algemene voorwaarden. Bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden, zal u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

De festivaltickets staan op naam van de koper. Onverminderd de toepassing van artikel 3, 4, en 5, wordt bij de aankoop van een ticket voor een derde, deze derde geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, waarvoor de koper zich sterk maakt en de organisatie integraal vrijwaart. 

 

ARTIKEL 2 

Eventuele betwistingen dienen aan de organisatie per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 (acht) dagen na mogelijkse klacht ten kantore van Atmosphere Architects - Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen, België - ter attentie van de heer Wim Van der Borght, bij gebrek waaraan afstand van recht wordt gedaan.

 

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Onverminderd artikel VI.83, 23° Wetboek Economisch Recht, worden eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek. 

 

AANKOOP TICKET

 

ARTIKEL 3

Koop uw ticket enkel via de officiële website van het festival en/of de officiële ticketverdeler. Tickets die op een andere manier verkregen zijn (hetzij via een ander kanaal, hetzij door het omzeilen, op welke manier ook, van de voorgeschreven procedure die toegang geeft tot de ticketshop) kunnen geannuleerd worden op kosten van de koper. Het wordt dan ook ten stelligste afgeraden om een festivalticket op straat aan te kopen. Indien de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs van de koper, heeft de organisatie en/of de officiële ticketverdeler hoe dan ook het recht u de toegang te ontzeggen zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie (zie art. 9).

 

De koper is er zelf verantwoordelijk voor dat de aangekochte tickets (die meestal per e-mail worden bezorgd) niet in handen komen van andere derden dan diegenen waarvoor hij of zij de tickets heeft aangekocht, of door dergelijke derden worden geprint / gekopieerd. Enkel het eerst aangeboden festivalticket zal geldig zijn en dus toegang verschaffen tot het festival. 

 

ARTIKEL 4

Festivaltickets of bracelets mogen niet doorverkocht of omgeruild worden. Het is enkel toegelaten om het ticket om te ruilen via de officiële exchange desk van de organisatie (indien voorhanden). De organisatie en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om festivaltickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat, ondanks voorgaand verbod, deze tickets te koop werden aangeboden of op een frauduleuze manier werden aangekocht. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op respectievelijk de verkoper en de koper. Indien de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs van de koper, heeft de organisatie en/of de officiële ticketverdeler hoe dan ook het recht u de toegang te ontzeggen zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie (zie art. 9).

 

ARTIKEL 5

Festivaltickets of bracelets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisatie, noch mag de naam van het festival voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. De organisatie investeert aanzienlijk in de identiteit van het festival en de relatie met haar partners, waarbij elke niet-goedgekeurde commerciële of promotionele actie hier afbreuk aan doet en aanzienlijke schade aanricht. Bij dergelijke actie of bij gebruik van de benaming van het festival, is zowel de koper van de respectievelijke tickets als de organisator van de verboden actie een vergoeding verschuldigd van minimaal 15.000,00 EUR. Dit laatste bedrag doet geen afbreuk aan het recht van de organisatie om de vergoeding van de reëel geleden schade en/of de onmiddellijke stopzetting van de verboden handelingen na te streven (waarbij voor de goede orde wordt benadrukt dat de stopzetting geen afbreuk doet aan de verschuldigde vergoeding).

 

 

ARTIKEL 6

Namaak van het festivalticket of bracelet zal resulteren in gerechtelijke vervolging. In deze zin behoudt de organisatie en/of de officiële ticketverdeler zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren via het legitimatiebewijs (zie art. 9). 

 

TOEGANG TOT HET FESTIVAL

 

ARTIKEL 7 

Alle festival bracelets worden ter plaatse overhandigd in ruil voor een geldig toegangsticket of in geval van aankoop aan de dagkassa. Het omwisselen of upgraden van een bepaald type van ticket is niet meer mogelijk na het personalisatieproces.

 

ARTIKEL 8 

Iedere persoon die zich naar de ingang van het festival begeeft, moet in het bezit zijn van een geldig festival bracelet geregistreerd op naam van de koper of een speciale toegangsvoucher verleend door de organisator. Eén festival bracelet is enkel geldig voor de toegang van één enkele persoon op de dag of dagen waarvoor het ticket werd aangekocht of zoals omschreven op de speciale toegangsvoucher.  

 

Om het festivalterrein van WECANDANCE te betreden, dient u 18 (achttien) jaar of ouder te zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar, zal u geen toegang krijgen tot het festival, behoudens onder begeleiding en verantwoordelijkheid van uw ouder en/of voogd en met een absolute minimumleeftijd van 18 (achttien) jaar.

 

Behoudens andersluidende beslissing van de organisatie, kan u na het verlaten van het festivalterrein dit opnieuw betreden met uw festival bracelet. Het telkens opnieuw betreden van het terrein (re-entry) doorheen de dag is slechts beperkt mogelijk wegens veiligheidsredenen. Dit laatste heeft betrekking op alle types van tickets.

 

ARTIKEL 9 

De organisatie en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren bij het betreden van het festival. U dient bijgevolg in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij gebrek hieraan, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt enkel verstaan: een geldige identiteitskaart, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd. 

 

ARTIKEL 10 

Eenieder in het bezit van een geldig festival bracelet of een geldige speciale toegangsvoucher moet zijn/haar bracelet of toegangsvoucher laten valideren om het festivalterrein te kunnen betreden.

 

Het betreden van het festival kan gepaard gaan met een aftasting en/of doorzoeking door de security. De security heeft hierbij het recht om een aftasting en/of doorzoeking van de kleren en bagage te vragen aan de festivalbezoeker van hetzelfde geslacht met de bedoeling verboden voorwerpen te onderscheppen (zie art. 12). Bij het vinden van zulke voorwerpen heeft de security het recht deze in beslag te nemen. Indien u de aftasting en/of doorzoeking door de security weigert, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

ARTIKEL 11 

Toegang tot het festival is eveneens verboden en/of kan u geweigerd worden indien: 

 • u onder invloed bent van drank en/of drugs;
 • u reeds eerder de toegang tot evenementen van de organisatie, of hieraan verbonden ondernemingen, werd geweigerd; 
 • u manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door het aanzetten tot geweld, haat, woede, etc.;
 • hiertoe voldoende grond bestaat.

 

In alle bovenstaande gevallen ontstaat er geen recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

 

VERBODEN VOORWERPEN

 

ARTIKEL 12 

De toegangscontrole heeft tot doel het opsporen van wapens en/of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het festival kan verstoren en/of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen. 

 

In het licht van bovenstaande, zijn volgende voorwerpen verboden op het festivalterrein:

 • cosmetische producten (zonnecrème, parfum, etc.) in verpakkingen met een inhoud groter dan 100 ml,
 • spuitbussen (deodorant, etc.), ongeacht de inhoudsgrootte van de verpakking,
 • eigen drank en/of eten,
 • pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, etc.),
 • kleding, spandoeken en/of andere voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan personen en/of goederen,
 • glazen voorwerpen,
 • elk ander voorwerp (paraplu, zonnescherm, drones, statief voor camera (film), laserpennen, etc.) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor andere festivalbezoekers.

 

Als uitzondering op de hierboven opgesomde lijst van verboden voorwerpen, zijn volgende voorwerpen wel toegelaten:

 • cosmetische producten (zonnecrème, parfum, etc.) in verpakkingen (géén spuitbus) met een inhoud kleiner of gelijk aan 100 ml,
 • deodorant in rollers,
 • verfrissingswater in verstuiver, 
 • eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen,
 • inschuifbare paraplu’s zonder pin bovenaan (géén parasols),
 • plastic,
 • dekens om op te zitten/liggen,
 • kleine rug- of andere zakken,
 • selfiesticks indien, in uitgeschoven toestand, niet langer dan 1 meter en uitsluitend gemaakt om tot fotografie te dienen.  

 

ARTIKEL 13

Dieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein, met uitzondering van blindengeleidehonden (hoewel dit door de organisatie niet wordt aangeraden gelet op de drukte en het geluid, en steeds gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de festivalbezoeker in kwestie).

 

ARTIKEL 14

Indien u wegens gezondheidsredenen voorgeschreven medicatie dient te nemen, moet u in het bezit zijn van een geldig medisch attest. Enkel aan de hand van dit attest kan de organisatie uw specifieke medicatie goedkeuren. 

 

OP HET FESTIVALTERREIN

 

ARTIKEL 15 

Het is verboden het festivalterrein te betreden met een wagen zonder officiële sticker (verleend door de organisatie). Indien u dit verbod naast u neerlegt, zal uw wagen/voertuig weggesleept worden op eigen kosten. 

 

ARTIKEL 16

Eens het festivalterrein betreden, is het voor iedere festivalbezoeker verboden om:

 • zones te betreden waar u geen toegang tot hebt, afhankelijk van het door u gekochte ticket (backstage-zone, pers ruimte, etc.); 
 • op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te klimmen;
 • toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren; 
 • zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren en/of de veiligheid van anderen in gevaar te brengen; 
 • eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie; 
 • te gooien, werpen of schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gas vorm;
 • vuurtjes te maken;
 • enige andere handeling die enig gevaar of hinder kan veroorzaken voor de festivalbezoekers.

 

Bij het miskennen van bovenstaande verboden, kan u van het festivalterrein verwijderd worden en kan u de verdere toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

ARTIKEL 17 

Festivalbezoekers moeten te allen tijde luisteren naar de instructies van de organisatie of aangewezen/gemachtigde persoon op het festival. Elke houder van een toegangsbewijs gaat ermee akkoord zich te houden aan de instructies die worden opgelegd door de organisatie in het kader van de openbare vrede en de veiligheid tijdens het festival. Bij het niet naleven van deze instructies, kan u van het festivalterrein verwijderd worden en kan u de verdere toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

ARTIKEL 18 

Het kan zich voordoen dat het terrein waarop het festival georganiseerd wordt een natuurgebied is. Daarom vraagt de organisatie aan alle festivalbezoekers om hun steentje bij te dragen om het terrein zo proper mogelijk te houden. Op het festivalterrein staan voldoende punten waar je je afval kwijt kan. Er wordt dan ook verwacht van de festivalbezoekers dat ze van deze punten gebruik maken. 

 

Op het festival is het gebruik van de toiletten en refreshment points gratis. De toiletten zijn voorzien van houten vloeren en worden op een regelmatig tijdstip gereinigd. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Bij wildplassen loopt u het risico op verwijdering van het festivalterrein en de weigering van verdere toegang zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

ARTIKEL 19 

Elk jaar investeert de organisatie veel moeite en mankracht om het festivalterrein op te bouwen en in te kleden om de bezoekers een zo leuk mogelijke tijd te brengen. De organisatie vraagt dan ook aan iedere festivalbezoeker om daar respect voor te hebben. Het afscheuren, breken of eender welke vorm van vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het festivalterrein en tot de weigering van verdere toegang zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. Daarnaast zal de geleden schade bij de schadeverwekker in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 20

Het is verboden om flyers te verdelen, posters op te hangen of enig ander promotiemateriaal te verspreiden op het festival of in de nabije omgeving.  Indien u promotie wenst te maken voor een ander evenement, dient u dit op voorhand te bespreken met de organisatie en haar schriftelijke toestemming hiervoor te verkrijgen. 

 

ARTIKEL 21

De organisatie van het festival hanteert een absoluut nultolerantiebeleid met betrekking tot drugs. Het is verboden om op het festival drugs te gebruiken, te dealen en/of te bezitten. Bij constatering hiervan, zal u van het terrein worden verwijderd en zal u de verdere toegang tot het festival worden geweigerd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. Hier wordt dan ook streng op toegezien. Voordat u het festivalterrein betreedt, hebt u de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen. 

 

ARTIKEL 22

Het officieel verkopen van T-shirts, merchandising, andere kleding en/of souvenirs met betrekking tot het festival is uitsluitend binnen het festivalterrein toegelaten, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de organisatie. 

 

 

ARTIKEL 23 

Er geldt een absoluut verbod op crowdsurfen. Bij niet-naleving van dit verbod, zal verwijdering van het festivalterrein volgen en zal u de verdere toegang tot het festival geweigerd worden zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

HET GEBRUIK VAN ATTRACTIES

 

ARTIKEL 24

Op het festivalterrein kunnen attracties ter beschikking worden gesteld van de festivalbezoekers.

 

Festivalbezoekers zullen hier enkel gebruik van maken wanneer zij (a) in een goede gezondheid verkeren en geen lichamelijke klachten hebben die van invloed kunnen zijn op het verdragen van spanning en hoogtes, (b) niet onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicijnen en/of andere verwante stoffen en (c) geen hoogtevrees hebben. 

 

De gebruikers dienen gedurende de duurtijd van de attractie te allen tijde stil te blijven zitten op de daartoe aangewezen zitplaats en dit met onafgebroken bevestiging van de voorziene beveiliging. Het is verboden voorwerpen uit de attractie te gooien, te roken, te eten en te drinken, met uitzondering van dranken aangeboden door de organisatie. 

 

In geval van misbruik, misleiding en/of bedrog behoudt de organisatie zich het recht voor de gebruiker uit te sluiten van de attractie gedurende het verdere verloop van het festival. 

 

Bij het gebruik van enige attractie voorzien door het festival, valt de volledige verantwoordelijkheid op de gebruiker zelf, waarbij de aansprakelijkheidsbeperking zoals voorzien in artikel 25 en 26 van toepassing is.

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

 

ARTIKEL 25 

In geval van overmacht, terrorisme(-dreiging), een dwingende opdracht van politie- of veiligheidsdiensten of andere (onvoorziene) omstandigheden of omwille van veiligheidsredenen, behoudt de organisatie van het festival zich het recht voor om:

 • het festival te annuleren;
 • het festival te stoppen of te onderbreken;
 • de festivalbezoekers voorlopig op het terrein te houden tot het einde van het festival;
 • de festivalbezoekers te verplichten geheel of gedeeltelijk het festivalterrein te verlaten;
 • de festivalbezoekers de toegang tot het terrein te weigeren, ongeacht het bezitten van een geldig toegangsbewijs.

 

In alle bovenstaande gevallen ontstaat geen recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.  

 

Ook indien de organisatie zich genoodzaakt ziet het programma van het festival te wijzigen, kan de festivalbezoeker geen aanspraak maken op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. 

 

ARTIKEL 26 

De organisatie en de artiesten, hun agenten en hun werknemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder doch niet beperkt tot lichamelijke schade), verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.  

 

Bij verlies of diefstal van het toegangsticket, het festival bracelet of de speciale toegangsvoucher of bij schade aan laatstgenoemden, zal er geen recht op vervanging, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie ontstaan. Dit geldt eveneens voor de RFID-chip op het festival bracelet, dewelke een tegoed in geld kan bevatten.

 

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 

ARTIKEL 27

De organisatie verwerkt in het kader van haar activiteiten de persoonsgegevens van festivalbezoekers. Door het contracteren met de organisatie (via de aankoop van het festivalticket) en het bezoeken van het festival, stemt de festivalbezoeker hiermee in. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door de organisatie in overeenstemming met haar Privacy Policy, waarvan bij het bestellen van het ticket kennis wordt gegeven. Deze Privacy Policy is eveneens te allen tijde raadpleegbaar op de website, alsook opvraagbaar bij de organisatie. 

 

ARTIKEL 28 

Op het festival kan het gebeuren dat festivalbezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De festivalbezoekers doen, vanaf het betreden van het festivalterrein, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames. 

 

Beelden gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

 

CASHLESS SYSTEEM

 

ARTIKEL 29

De festivalbezoeker stemt via de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in met het gebruikte cashless systeem op het festivalterrein voor geldelijke transacties aldaar. Dit systeem houdt in dat u tegoeden oplaadt via uw festival bracelet bij de daarvoor voorziene punten op het terrein.

 

Tegoeden die na de beëindiging van het festival nog op uw festival bracelet staan, kunnen worden teruggevorderd via het refund systeem. De refund kan aangevraagd worden vanaf 48 uur na de beëindiging van het festival via de online link op de website van het festival. Vervolgens blijft deze link 10 dagen ter beschikking. Na deze 10 dagen is onder geen beding nog een refund mogelijk. Terugstorting van het tegoed zal gebeuren na 10 werkdagen volgend op het afsluiten van de voormelde link. Minimumsaldo en transactiekost bedraagt 1W (€1,43).

 

In de hiernavolgende gevallen wordt er geen terugbetaling voorzien van het tegoed via het refund systeem:

 • indien het tegoed kleiner is dan één eenheid van de gehanteerde currency;
 • voor gratis tegoed,  waarbij door de organisatie het gratis tegoed als laatste (dus na het betaalde tegoed) wordt aangewend;
 • tegoed dat deel uitmaakt van een VIP-formule.

 

ECO-DRINKBEKERS

 

ARTIKEL 30

De festivalbezoeker stemt in met het gebruik van ECO-drinkbekers op het festivalterrein en het daarmee verbonden waarborgsysteem. Voor elke ECO-drinkbeker wordt een waarborg aangerekend. De ECO-drinkbekers kunnen gedurende het festival ingewisseld worden waarbij de waarborg conform het cashless systeem wordt terugbetaald.

 

LOCKERS

 

ARTIKEL 31 

Op het festival zijn lockers verkrijgbaar tegen vergoeding. Bij betaling van deze vergoeding, zal u gedurende het gehele verloop van het festival toegang krijgen tot een eigen locker. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan voorwerpen ondergebracht in deze locker.

 

VERLOREN VOORWERPEN

 

ARTIKEL 32

Verloren voorwerpen zullen tijdens de eerste 24 uur na beëindiging van het festival ter beschikking worden gehouden op het festivalterrein zelf, waarna deze worden overhandigd aan de lokale politie. 

 

TOEGANKELIJKHEID TERREIN

 

ARTIKEL 33

De organisatie van het festival levert extra inspanningen om het festival toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De organisatie schenkt hierbij aandacht aan de toegankelijkheid van het festivalterrein en zijn omgeving. 

 

+++++++++++++

ENGLISH

The following is applicable for WECANDANCE 2018 organised by Atmosphere Architects

ARTICLE 1 

Anyone in possession of a festival bracelet or access voucher, purchased or received from the promoter, enters the festival at their own risk and declares agreement with the general regulations upon entry. Access to the festival will be denied if the rules are not complied with. 

 

ARTICLE 2 

Every person entering the festival must be in possession of a valid festival bracelet registered in the name of the buyer or a special access voucher provided by the promoter. One festival bracelet only provides access to 1 (one) person on the day or days for which the ticket has been purchased, or as defined on the special access voucher.  

The minimum age for WECANDANCE is 18. Anyone who turns 18 in 2018 will be allowed into the festival. You will not be allowed into the festival as a minor, unless you’re are accompanied by a parent, legal guardian and / or other adult.

If you leave the site, you can re-enter afterwards if you keep on your bracelet. Re-entry during the day is kept to a minimum due to safety reasons. This applies to all types of tickets. 

Counterfeiting of the festival and/or camping ticket will result in prosecution.  

 

ARTICLE 3 

Festival tickets are not refundable or exchangeable. This is also true in the event of unforeseen cancellation of the festival, act of terror, hand of god, force majeure, decision of the promoter or forces of law and order. In case of loss or theft of the festival bracelet, it will neither be replaced nor refunded. 

 

ARTICLE

The promoter and/or official ticket distributor reserves the right to verify the identity of the festival-goer upon entering the festival. If you cannot provide a valid ID, you will be denied access to the festival without any refund of the entry fee. Valid identification means a valid identity card, passport or driving license. A copy will not be accepted. The surveillance law applies here. 

 

ARTICLE 5 

Admission to the festival is forbidden, or you may be denied access (with no right of refund for the ticket) if you: 

- are under the influence of alcohol and/or drugs 

- have been previously denied access to other events/meetings organised by the promoter or other authorities 

- demonstrate behaviour with intent to disturb the public peace or provoke violence, hatred, anger, etc. 

- refuse to be searched by security staff 

- refuse to comply with the general terms and conditions 

 

ARTICLE 6 

Any person in possession of a valid festival bracelet or special access voucher wishing to enter the festival must validate their personal bracelet or access voucher. Entry to the festival may be accompanied by a body search by security.  A member of security staff has the right to request a ticket holder of the same sex to be subjected to a search of clothes and luggage for the purpose of intercepting prohibited items. Upon finding such items, security has the right to confiscate them. 

 

ARTICLE 7 

Access control is based on the law provided for this purpose with the objective of detecting weapons or dangerous items that, if introduced onto the site, could disrupt the smooth running of the event or place the safety of attendees at risk. 

The following items are forbidden at the festival: 

⇨ Deodorant or perfume in large bottles or aerosol cans (cosmetic products in small bottles are allowed – max. 50 ml) 

Your own food or drink

⇨ Any other device (umbrella, sunscreen, tripod for (video) camera, laser pens, etc.) that security may consider dangerous for other festival visitors. 

⇨ Pyrotechnic items such as Bengal fireworks, fireworks, flares, etc. 

⇨ Banners or items with discriminatory and/or provocative texts and/or expressions that can be used as a means to disrupt the public peace, put the security of the crowd at risk, and/or inflict damage to persons and property.  

People who are required to take medication are required to submit a medical certificate. 

Making fires is forbidden. 

Animals are not admitted into the festival (with the exception of guide dogs) 

What is allowed? 

Guide dogs for the visually impaired, simple disposable or pocket cameras, retractable umbrellas without pin (no parasols), plastic sheets and blankets to sit/lie on, sun cream, cosmetic products – max. 50 ml, deodorant (roll-sticks only, no spray cans), refreshment water in an atomizer and small backpack or other bags. 

So-called “selfie sticks” are only allowed if they are no longer than 1 metre in the extended state. These sticks must also be of the type made exclusively for photography. 

 

ARTICLE 8 

At the festival, it is forbidden for visitors to: 

⇨ enter areas they do not have access to with respect to the ticket they have purchased, such as the backstage zone, press room, etc. 

⇨ climb tents, constructions, fences, light bridges, benches and any other constructions on the site, or to block access points, exits and emergency exits 

⇨ disguise themselves with the intention of not being recognised in order to disrupt public peace or endanger the safety of others 

⇨ sell food, drink or any other product without the express permission of the promoter to throw or to shoot/fire solid, liquid or gaseous items with the aid of a firearm 

⇨ enter the site with a car without an official sticker (provided by the promoter). Your car/vehicle will be towed away at your own expense. 

 

ARTICLE 9 

It is forbidden to carry texts, symbols, items, clothing and/or other (visual) appearance representing an explicit political, social movement or group. Anything related to discrimination, incitement and racism is strictly prohibited. 

 

ARTICLE 10 

Festival visitors need to listen to the instructions of the promoter or designated/authorised personnel at the festival and camping grounds at all times. Failure to do so will result in removal from the festival. If necessary, the promoter can call the police. Every ticket holder agrees to abide by the promoter's instructions in order to uphold public peace and safety during the event. Users who are removed from the site for a certain reason will not be allowed to re-enter the site under any circumstances, even if they are in possession of a new entrance ticket. 

In the event the promoter has denied someone access to the festival, the promoter has the right to deny the ticket belonging to that person and to refuse said person access to the site. If the promoter has removed a person from the site, the promoter is not obliged to refund the ticket. 

 

ARTICLE 11 

For the purposes of security, force majeure, terrorism or threat of terrorism, hand of god, compulsory order by police or security, or any other (unforeseen) circumstances, the festival promoter has the right to stop or pause the festival, to keep the visitors on site until the end of the festival or to oblige some or all of them to leave the site, or to deny visitors access to the site even if they are in the possession of a valid ticket. In all cases, the entrance ticket will not be refunded or exchanged. The visitor explicitly accepts this as a result of making payment of the purchase price of the ticket. The promoter may be forced to change the festival programme; this does not give the visitor or buyer of the ticket any right to claim any compensation whatsoever. 

 

ARTICLE 12 

The promoter will process personal data of festival visitors in the context of its activities. By entering into a contract with the promoter and visiting the festival, the festival visitor gives consent to this. The processing of personal data by the promoter will be in accordance with its Privacy Policy, which can be obtained when ordering tickets, viewed on the website at all times, or obtained from the promoter.

 

Festival visitors may be photographed and filmed; festival visitors agree to these images being used for promotional purposes and safety reasons. Photographs or films made by festival visitors cannot be used for commercial or public purposes on the site, unless prior written permission has been received from the promoter.

 

ARTICLE 13 

Sometimes, the area we use for the event is a natural area. We therefore ask all visitors to contribute to keeping the site as clean as possible. Places for depositing rubbish are clearly marked on the festival site, camping grounds and parking area. Please make use of these rubbish points.  The use of toilets and refreshment points is free at the festivals. There are wooden floors under and around the toilets, and the toilets will be cleaned regularly. Public urination is strictly prohibited. Public urination may result in the offender being removed from the festival site and possible police prosecution. 

 

ARTICLE 14 

The promoter invests a lot of effort and manpower every year in order to transform the festival site into a magical world. We ask every visitor to have respect for this. Tearing, breaking, or any form of destruction of the decoration will lead to removal from the festival. Access will be denied for the rest of the festival. In addition, compensation will be sought through police prosecution. 

 

ARTICLE 15 

To access a festival promoted by our group, you must wear your own personal and valid bracelet. Access to the festival will be denied if you're not wearing a valid bracelet. All festival bracelets will be handed over on site in exchange for a valid voucher or purchase at the ticket booth. The exchange/upgrade of a ticket type is no longer possible after the personalisation process. Treat your festival bracelet as if it were money. Loss or damage to the bracelet does not result in the entitlement of a refund.  This also applies to the RFID chip on your bracelet, which may contain a cash balance.

 

ARTICLE 16 

Ticket: only buy your ticket from the respective website of our festivals, and use the associated pre-registration link providing access to the ticket shop. Tickets obtained through a different method (or, in any way whatsoever, through a different channel, or by bypassing the procedure described in the pre-registration link, which provides access to the ticket shop) will be cancelled in any case. This means you must never purchase your festival tickets on the street.  If the name on the bracelet/ticket does not match the name on the proof of identity, the promoter has the right to deny access. In case of loss or theft of the festival bracelet, it will neither be replaced nor refunded. 

Access to the festival can be denied at all times. 

Festival tickets or bracelets may not be used for commercial or promotional purposes without the permission of the promoter. Festival tickets or bracelets may not be resold. Ticket exchange is only permitted at the promoter's official Exchange Desk. Resold festival tickets give no right of access. In addition, the promoter and/or the official ticket distributor reserves the right to cancel festival tickets as soon as it has been established that they have been offered for sale in spite of the prohibition of fraudulent sale of festival tickets. The costs resulting from the cancellation will be at the expense of the buyer. 

Changes to the programme give no right to a full or partial refund of the festival ticket.  The making of a counterfeit festival ticket or festival bracelet will result in prosecution.  The promoter and/or the official ticket distributor reserves the right to verify the identity of the festival-goer. 

 

ARTICLE 17 

The VISITOR explicitly accepts the “cashless” system used at the festival site for all financial transactions. The visitor expressly waives any collection/exchange rights of funds during and after the festival, except during the expected refund period of 7 days after the start of the festival. In case of refund, a refund fee will be charged to the visitor.  The visitor explicitly accepts the use of ECO drinking glasses at the festival site, as well as the associated “deposit” system. The visitor expressly waives collection/exchange rights of eco cups after the festival. 

 

ARTICLE 18 

Recordings: TV recordings may be made during the festival. There is a good chance you will be filmed. Upon entering the site, all visitors give their tacit approval to WECANDANCE and its partners to use and broadcast these images.  Camera surveillance in accordance with the law of 21 March 2007 is used on the festival site.  Cameras and small cameras are allowed in the festival and on the camping grounds. Subject to prior authorisation by the promoter, photography is only permitted on a small-scale for personal use.

 

ARTICLE 19 

The distribution of flyers/promotional material or the hanging of posters during the festival is forbidden. No flyers on the street or on the festival site itself. If you wish to promote your own event, please check this in advance with the promoter. 

 

ARTICLE 20 

The festival has an absolute zero tolerance policy on drugs. The use, dealing and/or possession of drugs during the festival is forbidden. Any evidence of this will result in you being removed from the site. There will be strict monitoring in place. Before you enter the festival site, you have the option to deposit drugs in the drug barrels provided for this purpose and no follow-up action will be taken.  If you have to take medication for health reasons, you must possess a valid medical certificate. We can only approve your particular medication on the basis of this certificate. Directions and instructions provided by security staff must be followed immediately. Security staff may carry out a check if they suspect you are in possession of banned or dangerous weapons. The refusal of a check could lead to access to the event being denied. 

 

ARTICLE 21 

Official sales of t-shirts, merchandising, apparel and/or souvenirs within the festival site is exclusively permitted subject to prior authorisation in writing by the promoter. 

 

ARTICLE 22 

Lockers are available at the festival at an additional cost. You will have access to your own locker during the entire duration of the festival. The promoter is in no way liable for loss or theft from your locker. 

 

ARTICLE 23 

The festival makes extra efforts to make the festival accessible to people with a disability. For this purpose, we are paying particular attention to the accessibility of the festival site and its surroundings. 

 

ARTICLE 24 

Ban on crowd surfing: Just as in previous years, and just as with all major festivals in Europe, there is a ban on crowd surfing this year. Removal from the festival field in case of non-compliance with this measure will be a logical consequence. The reasons for this choice are clear after the first year this ban went into effect. The people in the first rows can finally enjoy what is happening on the stage without the need to protect their head and limbs. It is a lot more pleasant and safer for everyone, and the risk of injury is significantly lower. 

 

ARTICLE 25 

Loss or damage: the artists and the festival promoters cannot be held responsible for damage, loss, theft or for any accident. 

 

ARTICLE 26 

Any disputes concerning the above articles should be forwarded to the promoter by registered letter within 8 days of the potential complaint and addressed to the office of Atmosphere Architects BVBA, Beukenlaan 12, 2020 Antwerp, Belgium, FAO Wim Van der Borght (Managing Director). 

These general terms and conditions (and any disputes concerning them) are governed solely by Belgian law. Any complaints relating to these general terms and conditions shall be submitted to the competent court in Antwerp in accordance with the provisions of the Judicial Code. 

 

+++++++++++++

FRENCH

ARTICLE 1er

Les présentes conditions générales font partie intégrante du contrat conclu à la suite de l'achat d'un ou de plusieurs tickets de festival et/ou de l'entrée sur le terrain du festival. Cela signifie que l'achat d'un ticket implique aussi d'emblée l'acceptation des présentes conditions générales. En cas de non-respect des présentes conditions générales, vous serez privé de l'accès au festival sans avoir droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

Les tickets d'accès au festival sont au nom de l'acheteur. Sans préjudice de l'application des articles 3, 4 et 5, en cas d'achat d'un ticket pour un tiers, ce tiers est réputé avoir accepté les conditions générales, ce pour quoi l'acheteur se porte fort et garantit intégralement l'organisation. 

 

ARTICLE 2 

Toute réclamation doit être notifiée à l'organisation dans les 8 (huit) jours et par lettre recommandée adressée au bureau de Atmosphere Architects - Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen, Belgique - à l'attention de M. Wim Van der Borght. Le non-respect de cette stipulation entraîne une renonciation à ce droit.

 

Les présentes conditions générales (et les contestations éventuelles) sont exclusivement régies par le droit belge. Sans préjudice de l’article VI.83, 23°, du Code de droit économique belge, tout litige relatif aux présentes conditions générales sera soumis au tribunal compétent d’Anvers, conformément aux dispositions du Code Judiciaire. 

 

Achat du ticket

 

ARTICLE 3

Achetez votre ticket uniquement sur le site web officiel du festival et/ou auprès du distributeur officiel de tickets. Tout ticket ayant été acquis d’une autre manière (soit par un autre canal, soit par un contournement quelconque de la procédure prévue qui donne accès à la billetterie) pourra être annulé aux frais de l’acheteur. Il est dès lors fortement déconseillé d’acheter un ticket dans la rue. Si le nom sur le ticket ne correspond pas au nom de la pièce d'identité de l’acheteur, l'organisation et/ou le distributeur officiel de tickets a toujours le droit de vous refuser l'accès sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque (voir art. 9).

 

L'acheteur se charge personnellement de vérifier que les tickets achetés (qui sont généralement livrés par e-mail) ne tombent pas dans les mains de tiers autres que le ou les acheteurs ou qu'ils ne sont pas imprimés / copiés par de tels tiers. Seul le premier ticket de festival présenté sera valable et donnera donc accès au festival. 

 

ARTICLE 4

Les tickets ou bracelets de festival ne peuvent pas être revendus ou échangés. L’échange des tickets est uniquement autorisé par le biais du bureau d’échange officiel (exchange desk) de l’organisation (si prévu). L’organisation et/ou le distributeur officiel de tickets se réserve également le droit d’annuler les tickets de festival dès qu’il est établi que malgré cette interdiction, ces tickets ont été mis en vente et/ou ont été achetés de manière frauduleuse. Les frais résultant de l’annulation seront répercutés respectivement sur le vendeur / l’acheteur. Si le nom sur le ticket ne correspond pas au nom de la pièce d'identité de l’acheteur, l'organisation et/ou le distributeur officiel de tickets a toujours le droit de vous refuser l'accès sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque (voir art. 9).

 

ARTICLE 5

Ni les tickets ou bracelets de festival ni le nom du festival ne peuvent être utilisés à des fins commerciales ou promotionnelles sans l'autorisation de l'organisateur. L'organisation investit énormément dans l'identité du festival et dans la relation avec ses partenaires, et toute action commerciale ou promotionnelle non approuvée lui porte atteinte et lui cause un préjudice considérable. À la suite d'une telle action ou en cas d'utilisation de la dénomination du festival, l'acheteur des tickets respectifs ainsi que l'organisateur de l'action prohibée seront redevables d'une indemnité fixée à un minimum de 15.000,00 EUR. Ce dernier montant ne remet pas en cause le droit de l'organisation de poursuivre l'indemnisation du préjudice réellement subi et/ou l'arrêt immédiat des actions prohibées (en soulignant à toutes fins utiles que l'arrêt des actions prohibées n'empêche pas le recouvrement de l'indemnité qui est due).

 

ARTICLE 6

Toute contrefaçon de tickets ou bracelets pour le festival donnera lieu à des poursuites judiciaires. A cet égard, l’organisation et/ou le distributeur officiel de tickets se réserve le droit de vérifier l’identité du visiteur du festival en contrôlant sa pièce d’identité (voir art. 9). 

 

Accès au festival

 

ARTICLE 7 

Tous les bracelets d'accès au festival seront remis sur place en échange d'un ticket d’entrée valable ou à la suite d'un achat à la caisse. L'échange ou la mise à niveau (upgrade) d'un type donné de tickets n'est plus possible après le processus de personnalisation.

 

ARTICLE 8 

Toute personne qui se rend à l'entrée du festival doit être en possession d'un bracelet d'accès au festival valable enregistré au nom de l'acheteur ou d'un coupon d'accès spécial offert par l'organisateur. Chaque bracelet d'accès au festival est uniquement valable pour l'accès d’une seule personne le jour ou les jours pour le(s)quel(s) le ticket a été acheté ou tel que décrit sur le coupon d'accès spécial.

 

Pour pénétrer sur le site du festival de WECANDANCE, vous devez être âgé d'au moins 18 (dix-huit) ans. Si vous êtes âgé de moins de 18 (dix-huit) ans, vous ne pourrez pas accéder au festival, sauf sous l'encadrement et la responsabilité de votre parent et/ou tuteur, et avec un âge minimum absolu de 18 (dix-huit) ans.

 

Sauf stipulation contraire de l’organisation, vous êtes autorisé à quitter le site du festival et à y revenir en présentant votre bracelet d'accès au festival. Le retour répétitif sur le site pendant la journée est limité pour des raisons de sécurité. Cette stipulation s’applique à tout type de ticket.

 

ARTICLE 9 

L’organisation et/ou le distributeur officiel de tickets se réserve le droit de vérifier l’identité du visiteur à l’entrée du festival. Vous devrez donc être en possession d’une pièce d’identité valide. En cas de non-respect de cette stipulation, l’accès au festival pourra vous être refusé sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

Le terme pièce d’identité valide s’entend uniquement comme carte d’identité valide, passeport valide ou permis de conduire valide. Ne seront pas acceptées les copies des documents d’identité susmentionnés. 

 

ARTICLE 10 

Chaque visiteur en possession d’un bracelet de festival valable ou d’un coupon d’accès spécial devra faire valider son bracelet ou coupon d’accès afin de pouvoir accéder au terrain de festival.

 

L'entrée sur le site du festival peut éventuellement s'accompagner d'une fouille par un agent de sécurité.  La sécurité est autorisée à demander à un visiteur du festival du même sexe de collaborer à une éventuelle fouille corporelle et des vêtements et bagages dans le but d'intercepter des objets défendus (voir art. 12). Si de tels objets sont découverts, l'agent de sécurité est en droit de les saisir. Si vous refusez une fouille par la sécurité, l’accès au festival pourra vous être refusé sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

ARTICLE 11 

L’accès au festival est également interdit et/ou pourra vous être refusé : 

 • si vous êtes sous l’influence d'alcool et/ou de drogues;
 • si l'accès à des événements de l’organisation ou de sociétés associées vous a déjà été refusé par le passé; 
 • si vous adoptez manifestement un comportement visant à troubler l'ordre public ou à provoquer en incitant à la violence, la haine, la colère, etc.;
 • s'il existe un motif suffisamment valable en ce sens.

 

Aucun des cas précités ne vous donnera droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque.

 

objets interdits

 

ARTICLE 12 

L’objectif du contrôle à l'entrée consiste à détecter des armes et/ou des objets dangereux dont l'introduction sur le site du festival pourra perturber le bon déroulement de l'événement et/ou qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes présentes. 

 

A cette fin, les objets suivants sont interdits sur le site du festival: 

 • produits cosmétiques (crème solaire, parfum, etc.) dans des emballages d’un contenu supérieur à 100 ml,
 • bombes aérosols (déodorant, etc.), quel que soit le contenu de l’emballage,
 • nourriture et/ou boissons personnelles,
 • objets pyrotechniques (feux de Bengale, feux d’artifice, flambeaux, etc.),
 • vêtements, banderoles et/ou autres objets portant des textes discriminatoires et/ou provocants et/ou des expressions pouvant servir à perturber l’ordre public, à mettre en danger la sécurité de la foule et/ou à occasionner des dommages aux personnes et/ou aux biens,
 • objets en verre,
 • tout autre objet (parapluie, parasol, drones, pied pour caméra (film), stylos laser, etc.) que les services de sécurité peuvent considérer comme étant dangereux pour les autres visiteurs du festival.

 

Par dérogation à la liste énumérée ci-dessus des objets interdits, les objets suivants seront quand même admis :

 • produits cosmétiques (crème solaire, parfum, etc.) dans des emballages (pas d’aérosols) d’un contenu maximal de 100 ml,
 • déodorant à bille,
 • eau de rafraîchissement dans des brumisateurs, 
 • appareils photo jetables ou des appareils photo pocket,
 • parapluies rétractables sans pointe (pas de parasols),
 • plastique,
 • couvertures pour s’asseoir/se coucher,
 • petits sacs à dos ou autres sacs,
 • perches pour « selfies » ne dépassant pas 1 mètre en position déployée et servant uniquement à prendre des photos.

 

ARTICLE 13

Les animaux ne sont pas admis sur le site du festival, à l'exception des chiens guides d'aveugles (bien que l'organisation ne les recommande pas à cause de la foule et du bruit, et l'acceptation se faisant toujours aux risques et sous la responsabilité du visiteur du festival concerné).

 

ARTICLE 14

Si vous prenez des médicaments prescrits pour des raisons de santé, vous devrez être en possession d'une attestation médicale valable afin que l’organisation puisse autoriser votre médication spécifique. 

 

Sur le SITE du festival

 

ARTICLE 15 

Il est interdit de se rendre sur le site du festival avec un véhicule sans autocollant officiel (fourni par l'organisation). En cas de non-respect de cette stipulation, votre voiture/véhicule sera enlevé à vos propres frais. 

 

ARTICLE 16

Sur le site du festival, il est interdit à tout visiteur:

 • de pénétrer dans des zones auxquelles vous n'avez pas accès, en fonction du ticket que vous avez acheté (coulisses, zone de presse, etc.) ;
 • de monter sur les tentes, constructions, barrières (clôtures), ponts lumineux, bancs et autres constructions présentes sur le site ; 
 • de bloquer les accès, les sorties et les sorties de secours; 
 • de se déguiser dans l’intention de se rendre méconnaissable afin de perturber la paix publique et/ou de mettre en danger la sécurité des autres visiteurs; 
 • de vendre de la nourriture, des boissons ou tout autre produit sans l’autorisation expresse de l’organisateur,
 • de jeter/tirer avec des objets sous forme solide, liquide ou gazeuse;
 • de faire du feu;
 • de commettre tout autre acte susceptible de causer un quelconque danger ou une quelconque nuisance aux visiteurs du festival.

 

En cas de non-respect des interdictions énoncées ci-dessus, vous pourrez être expulsé du site du festival et être privé d'accéder à nouveau au festival, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

ARTICLE 17 

Tout visiteur du festival est tenu de respecter à tout moment les instructions de l’organisateur ou de la personne désignée/habilitée à cet effet pour le festival. Tout détenteur d'un ticket d'entrée accepte de respecter les instructions imposées par l'organisateur dans le cadre de la paix publique et de la sécurité pendant l'événement. En cas de non-respect de ces instructions, vous pourrez être expulsé du site du festival et être privé d'accéder à nouveau au festival, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

ARTICLE 18 

La zone utilisée pour organiser le festival se trouve parfois dans une zone naturelle. L’organisation demande donc à tous les visiteurs de coopérer au maintien de la propreté du site et utiliser les points déchets clairement indiqués sur le site du festival où vous pouvez jeter vos déchets. 

 

L'utilisation des toilettes et des points de rafraîchissement du festival est gratuite. Des planchers en bois sont installés aux toilettes et sont nettoyés à intervalles réguliers. Il est strictement interdit d'uriner en public. En urinant en public, vous courez le risque d'être expulsé du site du festival et d'être privé d'accéder à nouveau au festival, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

ARTICLE 19 

Chaque année, l'organisation met tout en œuvre et déploie beaucoup d'énergie pour aménager le site du festival et pour le décorer pour que la visite des festivaliers soit la plus agréable possible. L'organisation demande donc à tous les festivaliers de respecter ces aménagements. Déchirer, casser ou détruire d'une quelconque manière les éléments de décor du festival entraînera l'expulsion du site du festival et l'interdiction d'y revenir, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. De plus, le préjudice subi sera imputé à l'auteur des dommages.

 

ARTICLE 20

Il est interdit de distribuer des prospectus ou tout autre matériel promotionnel ou d'accrocher des posters sur le site du festival ou dans ses alentours immédiats. Si vous souhaitez faire de la promotion pour un autre évènement, il vous faut contacter à l’avance l’organisation afin d’obtenir son autorisation écrite. 

 

ARTICLE 21

Le festival applique une politique de zéro tolérance absolue en ce qui concerne les drogues. Il est interdit de consommer, de vendre et/ou d’être en possession de drogues sur le site du festival. En cas de constatation, vous serez expulsé du site du festival et il vous sera interdit d'y accéder à nouveau, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. La surveillance est stricte sur ce point. Avant d'accéder au site du festival, vous aurez la possibilité de déposer sans conséquences les drogues dans les réceptacles prévus à cet effet.

 

ARTICLE 22

La vente officielle de T-shirts, d'articles de merchandising, d'autres vêtements et/ou souvenirs relatifs au festival est uniquement autorisée sur le site du festival moyennant l'autorisation préalable et écrite de l'organisation. 

 

ARTICLE 23 

L’organisation applique une interdiction absolue en ce qui concerne le crowd surfing (slam). En cas de non-respect de cette interdiction, vous serez expulsé du site du festival et il vous sera interdit d'y accéder à nouveau, sans que vous ayez droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. 

 

UTILISATION DES ATTRACTIONS

 

ARTICLE 24

Sur le site du festival, des attractions sont mises à la disposition des festivaliers.

 

Les festivaliers ne les utiliseront (a) que s'ils sont en bonne santé et n'ont pas de douleurs corporelles pouvant avoir une influence lors du vécu de sensations ou de hauteurs, (b) que s'ils ne sont pas sous l'influence d'alcool, de drogues, de médicaments et/ou d'autres substances similaires et (c) que s'ils ne sont pas sujets au vertige. 

 

Pendant toute la durée de l'attraction, les utilisateurs doivent rester assis calmement à l'endroit qui leur a été indiqué et en maintenant en permanence le système de sécurité prévu. Il est interdit de jeter des objets en dehors de l'attraction, de fumer, de manger et de boire, à l'exception des boissons offertes par l'organisation. 

 

En cas d'abus, de feinte et/ou de dol, l'organisation se réserve le droit d'exclure l'utilisateur de l'attraction pendant tout le déroulement ultérieur du festival. 

 

En cas d'utilisation d'une quelconque attraction prévue par le festival, l'entière responsabilité de cette utilisation incombe à l'utilisateur lui-même, la limite de responsabilité prévue par les articles 25 et 26 étant d'application.

 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

 

ARTICLE 25 

En cas de force majeure, de (menaces de) terrorisme, d’ordres contraignants émanant de la police ou des services de sécurité ou en cas d’autres circonstances (imprévues) ou pour des raisons de sécurité, l’organisation du festival se réserve le droit:

 • d’annuler le festival;
 • d’arrêter ou de suspendre le festival;
 • de retenir les visiteurs sur le site jusqu'à la fin du festival ;
 • d’obliger les visiteurs à quitter complètement ou partiellement le site du festival;
 • de refuser aux festivaliers l'accès au site même s’ils disposent d’un titre d’entrée valable.

 

Tous les cas précités ne donnent pas droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque.

 

Le festivalier n’a pas non plus droit au remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque lorsque l’organisation se voit contrainte de modifier le programme du festival.

 

ARTICLE 26 

L’organisation et les artistes, leurs agents et leurs employés ne peuvent être tenus responsables de dommages (y compris, sans y être limités, des dommages corporels), de pertes ou de vols ou d'accidents éventuels.  

 

La perte, le vol ou l’endommagement du ticket d’entrée, du bracelet d'accès au festival ou du coupon d’entrée spécial ne donne pas droit remplacement du ticket, à la restitution du prix d’achat du ticket ou à une autre compensation quelconque. Cette stipulation s’applique également à la puce RFID qui équipe le bracelet d'accès au festival, laquelle peut encore comprendre un crédit.

 

Vie privée et données a caractère personnel

 

ARTICLE 27

L’organisation traite les données à caractère personnel des festivaliers dans le cadre de ses activités. La conclusion d’un contrat avec l’organisation (par l’achat du ticket d'accès au festival) et la visite du festival impliquent l’approbation par le visiteur de cette stipulation. Le traitement des données à caractère personnel est assuré par l’organisation en conformité avec sa politique en matière de vie privée, ce qui est notifié lors de la commande du ticket. Cette politique vie privée est également consultable en tout temps sur le site Web du festival, et peut aussi être demandée à l'organisation. 

 

ARTICLE 28 

Sur le site du festival, il peut arriver que des festivaliers soient photographiés et/ou filmés. Dès qu'ils pénètrent sur le site du festival, les festivaliers renoncent à leur droit à l'image. Ceci implique que des images avec le portrait des visiteurs pourront être utilisées à des fins promotionnelles et commerciales et/ou pour des raisons de sécurité. Ce qui est stipulé ci-avant s'applique également en cas d'enregistrements audio. 

 

En revanche, les images filmées par les festivaliers sur le site du festival ne pourront être utilisées à des fins commerciales ou publiques sans l'autorisation écrite et préalable de l'organisation.

 

Système CASHLESS

 

ARTICLE 29

En acceptant les présentes conditions générales, le visiteur du festival accepte l’utilisation du système cashless sur le site du festival pour les transactions financières. Ce système implique que vous créditez des avoirs sur votre bracelet d'accès au festival auprès des points prévus à cet effet sur le site.

 

Les avoirs qui figurent encore sur votre bracelet d'accès au festival après la fin du festival pourront vous être restitués par le système de refund. Le refund pourra être demandé à l'expiration d'un délai de 48 heures après la fin du festival en cliquant sur le lien publié sur le site Web du festival. Ce lien restera disponible pendant 10 jours. Après ces 10 jours, plus aucun refund ne sera possible sous aucune clause. Le reversement de l'avoir sera effectué dans les 10 jours ouvrables de la clôture du lien précité. Montant minimal et coût de transaction est 1W (€1,43).

 

Dans les cas énoncés ci-après, aucun remboursement de l'avoir n'est prévu par l'intermédiaire du système de refund :

 • si l'avoir est inférieur à une seule unité de la devise utilisée;
 • s'il s'agit d'un avoir gratuit, sachant que l'avoir gratuit est utilisé par l'organisation en dernier lieu (c'est-à-dire après l'avoir payé);
 • s'il s'agit d'un avoir faisant partie d'une formule VIP.

 

Gobelets ECO

 

ARTICLE 30

Le visiteur accepte l'utilisation de gobelets ECO sur le site du festival, ainsi que le système de consigne lié à celle-ci. Une caution est imputée pour l'utilisation de tout gobelet ECO. Les gobelets ECO pourront être échangés pendant le festival, la caution étant remboursée conformément au système cashless.

 

CASIERS

 

ARTICLE 31 

Des casiers sont disponibles sur le site du festival, moyennant un supplément. Moyennant le paiement de ce supplément, vous pourrez accéder à votre casier personnel pendant la durée totale du festival. L'organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de biens stockés dans votre casier ou de dégâts causés à ceux-ci. 

 

Objets perdus

 

ARTICLE 32

Les objets perdus seront tenus à disposition pendant les 24 heures suivant la clôture du festival, sur le site même du festival, après quoi ils seront remis à la police locale.

 

Accessibilité du SITE

 

ARTICLE 33

L'organisation du festival met tout en œuvre pour que le festival soit accessible aux personnes atteintes d'un handicap. De plus, l'organisation accorde une attention particulière à l'accessibilité du site du festival et de ses environs.