<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=240255652983390&amp;ev=PageView&amp;noscript=1" />

WECANDANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor WECANDANCE in 2019 georganiseerd door Atmosphere Architects
Algemeen Artikel 1-2
Aankoop ticket Artikel 3-6
Verboden voorwerpen Artikel 12-14
Op het terrein Artikel 15-23
Cashless systeem Artikel 29
Eco drinkbekers Artikel 30
Lockers Artikel 31
Verloren voorwerpen Artikel 32

Algemeen

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere festivaltickets en/of het betreden van het festivalterrein. Dit betekent dat de aankoop van een ticket meteen ook de aanvaarding inhoudt van deze algemene voorwaarden. Bij niet-naleving van deze algemene voorwaarden, zal u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

De festivaltickets staan op naam van de koper. Onverminderd de toepassing van artikel 3, 4, en 5, wordt bij de aankoop van een ticket voor een derde, deze derde geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard, waarvoor de koper zich sterk maakt en de organisatie integraal vrijwaart.

Artikel 2

Eventuele betwistingen dienen aan de organisatie per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 (acht) dagen na mogelijkse klacht ten kantore van Atmosphere Architects - Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen, België - ter attentie van de heer Wim Van der Borght, bij gebrek waaraan afstand van recht wordt gedaan.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Onverminderd artikel VI.83, 23° Wetboek Economisch Recht, worden eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

Aankoop ticket

Artikel 3

Koop uw ticket enkel via de officiële website van het festival en/of de officiële ticketverdeler. Tickets die op een andere manier verkregen zijn (hetzij via een ander kanaal, hetzij door het omzeilen, op welke manier ook, van de voorgeschreven procedure die toegang geeft tot de ticketshop) kunnen geannuleerd worden op kosten van de koper. Het wordt dan ook ten stelligste afgeraden om een festivalticket op straat aan te kopen. Indien de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs van de koper, heeft de organisatie en/of de officiële ticketverdeler hoe dan ook het recht u de toegang te ontzeggen zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie (zie art. 9).

De koper is er zelf verantwoordelijk voor dat de aangekochte tickets (die meestal per e-mail worden bezorgd) niet in handen komen van andere derden dan diegenen waarvoor hij of zij de tickets heeft aangekocht, of door dergelijke derden worden geprint / gekopieerd. Enkel het eerst aangeboden festivalticket zal geldig zijn en dus toegang verschaffen tot het festival.

Artikel 4

Festivaltickets of bracelets mogen niet doorverkocht of omgeruild worden. Het is enkel toegelaten om het ticket om te ruilen via de officiële exchange desk van de organisatie (indien voorhanden). De organisatie en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om festivaltickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat, ondanks voorgaand verbod, deze tickets te koop werden aangeboden of op een frauduleuze manier werden aangekocht. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op respectievelijk de verkoper en de koper. Indien de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs van de koper, heeft de organisatie en/of de officiële ticketverdeler hoe dan ook het recht u de toegang te ontzeggen zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie (zie art. 9).

Artikel 5

Festivaltickets of bracelets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisatie, noch mag de naam van het festival voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. De organisatie investeert aanzienlijk in de identiteit van het festival en de relatie met haar partners, waarbij elke niet-goedgekeurde commerciële of promotionele actie hier afbreuk aan doet en aanzienlijke schade aanricht. Bij dergelijke actie of bij gebruik van de benaming van het festival, is zowel de koper van de respectievelijke tickets als de organisator van de verboden actie een vergoeding verschuldigd van minimaal 15.000,00 EUR. Dit laatste bedrag doet geen afbreuk aan het recht van de organisatie om de vergoeding van de reëel geleden schade en/of de onmiddellijke stopzetting van de verboden handelingen na te streven (waarbij voor de goede orde wordt benadrukt dat de stopzetting geen afbreuk doet aan de verschuldigde vergoeding).

Artikel 6

Namaak van het festivalticket of bracelet zal resulteren in gerechtelijke vervolging. In deze zin behoudt de organisatie en/of de officiële ticketverdeler zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren via het legitimatiebewijs (zie art. 9).

Toegang tot het festival

Artikel 7

Alle festival bracelets worden ter plaatse overhandigd in ruil voor een geldig toegangsticket of in geval van aankoop aan de dagkassa. Het omwisselen of upgraden van een bepaald type van ticket is niet meer mogelijk na het personalisatieproces.

Artikel 8

Iedere persoon die zich naar de ingang van het festival begeeft, moet in het bezit zijn van een geldig festival bracelet geregistreerd op naam van de koper of een speciale toegangsvoucher verleend door de organisator. Eén festival bracelet is enkel geldig voor de toegang van één enkele persoon op de dag of dagen waarvoor het ticket werd aangekocht of zoals omschreven op de speciale toegangsvoucher.

Om het festivalterrein van WECANDANCE te betreden, dient u 18 (achttien) jaar of ouder te zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar, zal u geen toegang krijgen tot het festival, behoudens onder begeleiding en verantwoordelijkheid van uw ouder en/of voogd en met een absolute minimumleeftijd van 18 (achttien) jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de organisatie, kan u na het verlaten van het festivalterrein dit opnieuw betreden met uw festival bracelet. Het telkens opnieuw betreden van het terrein (re-entry) doorheen de dag is slechts beperkt mogelijk wegens veiligheidsredenen. Dit laatste heeft betrekking op alle types van tickets.

Artikel 9

De organisatie en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren bij het betreden van het festival. U dient bijgevolg in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Bij gebrek hieraan, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt enkel verstaan: een geldige identiteitskaart, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Artikel 10

Eenieder in het bezit van een geldig festival bracelet of een geldige speciale toegangsvoucher moet zijn/haar bracelet of toegangsvoucher laten valideren om het festivalterrein te kunnen betreden.

Het betreden van het festival kan gepaard gaan met een aftasting en/of doorzoeking door de security. De security heeft hierbij het recht om een aftasting en/of doorzoeking van de kleren en bagage te vragen aan de festivalbezoeker van hetzelfde geslacht met de bedoeling verboden voorwerpen te onderscheppen (zie art. 12). Bij het vinden van zulke voorwerpen heeft de security het recht deze in beslag te nemen. Indien u de aftasting en/of doorzoeking door de security weigert, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 11

Toegang tot het festival is eveneens verboden en/of kan u geweigerd worden indien:

 • u onder invloed bent van drank en/of drugs;
 • u reeds eerder de toegang tot evenementen van de organisatie, of hieraan verbonden ondernemingen, werd geweigerd;
 • u manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door het aanzetten tot geweld, haat, woede, etc.;
 • hiertoe voldoende grond bestaat.

In alle bovenstaande gevallen ontstaat er geen recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Verboden voorwerpen

Artikel 12

De toegangscontrole heeft tot doel het opsporen van wapens en/of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van het festival kan verstoren en/of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

In het licht van bovenstaande, zijn volgende voorwerpen verboden op het festivalterrein:

 • cosmetische producten (zonnecrème, parfum, etc.) in verpakkingen met een inhoud groter dan 100 ml,
 • spuitbussen (deodorant, etc.), ongeacht de inhoudsgrootte van de verpakking,
 • eigen drank en/of eten,
 • pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, etc.),
 • kleding, spandoeken en/of andere voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan personen en/of goederen,
 • glazen voorwerpen,
 • elk ander voorwerp (paraplu, zonnescherm, drones, statief voor camera (film), laserpennen, etc.) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor andere festivalbezoekers.

Als uitzondering op de hierboven opgesomde lijst van verboden voorwerpen, zijn volgende voorwerpen wel toegelaten:

 • cosmetische producten (zonnecrème, parfum, etc.) in verpakkingen (géén spuitbus) met een inhoud kleiner of gelijk aan 100 ml,
 • deodorant in rollers,
 • verfrissingswater in verstuiver,
 • eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen,
 • inschuifbare paraplu’s zonder pin bovenaan (géén parasols),
 • plastic,
 • dekens om op te zitten/liggen,
 • kleine rug- of andere zakken,
 • selfiesticks indien, in uitgeschoven toestand, niet langer dan 1 meter en uitsluitend gemaakt om tot fotografie te dienen.

Artikel 13

Dieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein, met uitzondering van blindengeleidehonden (hoewel dit door de organisatie niet wordt aangeraden gelet op de drukte en het geluid, en steeds gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de festivalbezoeker in kwestie).

Artikel 14

Indien u wegens gezondheidsredenen voorgeschreven medicatie dient te nemen, moet u in het bezit zijn van een geldig medisch attest. Enkel aan de hand van dit attest kan de organisatie uw specifieke medicatie goedkeuren.

Op het terrein

Artikel 15

Het is verboden het festivalterrein te betreden met een wagen zonder officiële sticker (verleend door de organisatie). Indien u dit verbod naast u neerlegt, zal uw wagen/voertuig weggesleept worden op eigen kosten.

Artikel 16

Eens het festivalterrein betreden, is het voor iedere festivalbezoeker verboden om:

 • zones te betreden waar u geen toegang tot hebt, afhankelijk van het door u gekochte ticket (backstage-zone, pers ruimte, etc.);
 • op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te klimmen;
 • toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
 • zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren en/of de veiligheid van anderen in gevaar te brengen;
 • eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie;
 • te gooien, werpen of schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gas vorm;
 • vuurtjes te maken;
 • enige andere handeling die enig gevaar of hinder kan veroorzaken voor de festivalbezoekers.
Bij het miskennen van bovenstaande verboden, kan u van het festivalterrein verwijderd worden en kan u de verdere toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 17

Festivalbezoekers moeten te allen tijde luisteren naar de instructies van de organisatie of aangewezen/gemachtigde persoon op het festival. Elke houder van een toegangsbewijs gaat ermee akkoord zich te houden aan de instructies die worden opgelegd door de organisatie in het kader van de openbare vrede en de veiligheid tijdens het festival. Bij het niet naleven van deze instructies, kan u van het festivalterrein verwijderd worden en kan u de verdere toegang tot het festival worden ontzegd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 18

Het kan zich voordoen dat het terrein waarop het festival georganiseerd wordt een natuurgebied is. Daarom vraagt de organisatie aan alle festivalbezoekers om hun steentje bij te dragen om het terrein zo proper mogelijk te houden. Op het festivalterrein staan voldoende punten waar je je afval kwijt kan. Er wordt dan ook verwacht van de festivalbezoekers dat ze van deze punten gebruik maken.

Op het festival is het gebruik van de toiletten en refreshment points gratis. De toiletten zijn voorzien van houten vloeren en worden op een regelmatig tijdstip gereinigd. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Bij wildplassen loopt u het risico op verwijdering van het festivalterrein en de weigering van verdere toegang zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 19

Elk jaar investeert de organisatie veel moeite en mankracht om het festivalterrein op te bouwen en in te kleden om de bezoekers een zo leuk mogelijke tijd te brengen. De organisatie vraagt dan ook aan iedere festivalbezoeker om daar respect voor te hebben. Het afscheuren, breken of eender welke vorm van vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het festivalterrein en tot de weigering van verdere toegang zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. Daarnaast zal de geleden schade bij de schadeverwekker in rekening worden gebracht.

Artikel 20

Het is verboden om flyers te verdelen, posters op te hangen of enig ander promotiemateriaal te verspreiden op het festival of in de nabije omgeving. Indien u promotie wenst te maken voor een ander evenement, dient u dit op voorhand te bespreken met de organisatie en haar schriftelijke toestemming hiervoor te verkrijgen.

Artikel 21

De organisatie van het festival hanteert een absoluut nultolerantiebeleid met betrekking tot drugs. Het is verboden om op het festival drugs te gebruiken, te dealen en/of te bezitten. Bij constatering hiervan, zal u van het terrein worden verwijderd en zal u de verdere toegang tot het festival worden geweigerd zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie. Hier wordt dan ook streng op toegezien. Voordat u het festivalterrein betreedt, hebt u de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Artikel 22

Het officieel verkopen van T-shirts, merchandising, andere kleding en/of souvenirs met betrekking tot het festival is uitsluitend binnen het festivalterrein toegelaten, mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 23

Er geldt een absoluut verbod op crowdsurfen. Bij niet-naleving van dit verbod, zal verwijdering van het festivalterrein volgen en zal u de verdere toegang tot het festival geweigerd worden zonder recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Gebruik van attracties

Artikel 24

Op het festivalterrein kunnen attracties ter beschikking worden gesteld van de festivalbezoekers.

Festivalbezoekers zullen hier enkel gebruik van maken wanneer zij (a) in een goede gezondheid verkeren en geen lichamelijke klachten hebben die van invloed kunnen zijn op het verdragen van spanning en hoogtes, (b) niet onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicijnen en/of andere verwante stoffen en (c) geen hoogtevrees hebben.

De gebruikers dienen gedurende de duurtijd van de attractie te allen tijde stil te blijven zitten op de daartoe aangewezen zitplaats en dit met onafgebroken bevestiging van de voorziene beveiliging. Het is verboden voorwerpen uit de attractie te gooien, te roken, te eten en te drinken, met uitzondering van dranken aangeboden door de organisatie.

In geval van misbruik, misleiding en/of bedrog behoudt de organisatie zich het recht voor de gebruiker uit te sluiten van de attractie gedurende het verdere verloop van het festival.

Bij het gebruik van enige attractie voorzien door het festival, valt de volledige verantwoordelijkheid op de gebruiker zelf, waarbij de aansprakelijkheidsbeperking zoals voorzien in artikel 25 en 26 van toepassing is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Artikel 25

In geval van overmacht, terrorisme(-dreiging), een dwingende opdracht van politie- of veiligheidsdiensten of andere (onvoorziene) omstandigheden of omwille van veiligheidsredenen, behoudt de organisatie van het festival zich het recht voor om:

 • het festival te annuleren;
 • het festival te stoppen of te onderbreken;
 • de festivalbezoekers voorlopig op het terrein te houden tot het einde van het festival;
 • de festivalbezoekers te verplichten geheel of gedeeltelijk het festivalterrein te verlaten;
 • de festivalbezoekers de toegang tot het terrein te weigeren, ongeacht het bezitten van een geldig toegangsbewijs.
In alle bovenstaande gevallen ontstaat geen recht op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Ook indien de organisatie zich genoodzaakt ziet het programma van het festival te wijzigen, kan de festivalbezoeker geen aanspraak maken op vervanging van het ticket, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 26

De organisatie en de artiesten, hun agenten en hun werknemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder doch niet beperkt tot lichamelijke schade), verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Bij verlies of diefstal van het toegangsticket, het festival bracelet of de speciale toegangsvoucher of bij schade aan laatstgenoemden, zal er geen recht op vervanging, restitutie van de aankoopprijs van het ticket of enige andere vorm van compensatie ontstaan. Dit geldt eveneens voor de RFID-chip op het festival bracelet, dewelke een tegoed in geld kan bevatten.

Privacy en persoonsgegevens

Artikel 27

De organisatie verwerkt in het kader van haar activiteiten de persoonsgegevens van festivalbezoekers. Door het contracteren met de organisatie (via de aankoop van het festivalticket) en het bezoeken van het festival, stemt de festivalbezoeker hiermee in. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door de organisatie in overeenstemming met haar Privacy Policy, waarvan bij het bestellen van het ticket kennis wordt gegeven. Deze Privacy Policy is eveneens te allen tijde raadpleegbaar op de website, alsook opvraagbaar bij de organisatie.

Artikel 28

Op het festival kan het gebeuren dat festivalbezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De festivalbezoekers doen, vanaf het betreden van het festivalterrein, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames.

Beelden gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

Cashless systeem

Artikel 29

De festivalbezoeker stemt via de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in met het gebruikte cashless systeem op het festivalterrein voor geldelijke transacties aldaar. Dit systeem houdt in dat u tegoeden oplaadt via uw festival bracelet bij de daarvoor voorziene punten op het terrein.

Tegoeden die na de beëindiging van het festival nog op uw festival bracelet staan, kunnen worden teruggevorderd via het refund systeem. De refund kan aangevraagd worden vanaf 48 uur na de beëindiging van het festival via de online link op de website van het festival. Vervolgens blijft deze link 10 dagen ter beschikking. Na deze 10 dagen is onder geen beding nog een refund mogelijk. Terugstorting van het tegoed zal gebeuren na 10 werkdagen volgend op het afsluiten van de voormelde link.

In de hiernavolgende gevallen wordt er geen terugbetaling voorzien van het tegoed via het refund systeem:

 • indien het tegoed kleiner is dan één eenheid van de gehanteerde currency;
 • het festival te stoppen of te onderbreken;
 • voor gratis tegoed, waarbij door de organisatie het gratis tegoed als laatste (dus na het betaalde tegoed) wordt aangewend;
 • tegoed dat deel uitmaakt van een VIP-formule.

Eco drinkbekers

Artikel 30

De festivalbezoeker stemt in met het gebruik van ECO-drinkbekers op het festivalterrein en het daarmee verbonden waarborgsysteem. Voor elke ECO-drinkbeker wordt een waarborg aangerekend. De ECO-drinkbekers kunnen gedurende het festival ingewisseld worden waarbij de waarborg conform het cashless systeem wordt terugbetaald.

Lockers

Artikel 31

Op het festival zijn lockers verkrijgbaar tegen vergoeding. Bij betaling van deze vergoeding, zal u gedurende het gehele verloop van het festival toegang krijgen tot een eigen locker. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of diefstal van of schade aan voorwerpen ondergebracht in deze locker.

Verloren voorwerpen

Artikel 32

Verloren voorwerpen zullen tijdens de eerste 24 uur na beëindiging van het festival ter beschikking worden gehouden op het festivalterrein zelf, waarna deze worden overhandigd aan de lokale politie.

Toegankelijkheid terrein

Artikel 33

De organisatie van het festival levert extra inspanningen om het festival toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De organisatie schenkt hierbij aandacht aan de toegankelijkheid van het festivalterrein en zijn omgeving.