Privacy Policy ▾ WECANDANCE
Menu Sluit menu
Let's celebrate a glitter and sunscreen infused summer!
Free Entrance
Reserve your sunbed here
17 July - August 31
Mon to Sun - 10am to 8pm
Zeebrugge Beach
For all info & line-up head to our Facebook event.
Into sports? Join our Urban Beach friends!

Privacy Policy

English & French version below

 

voor WECANDANCE 2019 georganiseerd door Atmosphere Architects

 

1. Algemeen

ATMOSPHERE ARCHITECTS, alsook de aan haar verbonden vennootschappen, verwerk(t)(en) in het kader van haar/hun activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Aangezien ATMOSPHERE ARCHITECTS en de aan haar verbonden vennootschappen de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dan wel de general data protection regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
 2. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
 3. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 4. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking 
 5. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking
 6. Cookies

 

2. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De BVBA ATMOSPHERE ARCHITECTS, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0645.942.103, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wilt zeggen dat ATMOSPHERE ARCHITECTS het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

ATMOSPHERE ARCHITECTS doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap (of moedervennootschap van een vennootschap) waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

 

3. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe? ATMOSPHERE ARCHITECTS verzamelt persoonsgegeven via (i) overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, (ii) vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), (iii) commerciële acties waaraan u deelneemt, (iv) door het gebruik van onze website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies), of (v) door het bezoek aan één van de door haar georganiseerde festivals.

Wat? De persoonsgegevens die door ATMOSPHERE ARCHITECTS worden verzameld zijn (i) persoonlijke identificatiegegevens, (ii) elektronische identificatiegegevens, (iii) financiële identificatiegegevens, (iii) persoonlijke bijzonderheden, en (iv) beeldopnamen.

Waarom? De persoonsgegevens worden door ATMOSPHERE ARCHITECTS steeds verzameld en verwerkt met het oog op een welbepaald doeleinde. De doeleinden waarvoor ATMOSPHERE ARCHITECTS persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: (i) om uitvoering te kunnen geven aan de met haar of één van haar dochtervennootschappen gesloten overeenkomsten, (ii) om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, (iii) om veiligheidsredenen, (iv) voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten), (v) voor de verbetering van onze diensten,   (vi) voor promotionele doeleinden, (vii) ter bestrijding van fraude, en (viii) voor het beheer van uw account op onze website. 

Consequentie bij het niet verstrekken? De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Bij gebrek aan het verstrekken van uw persoonlijke identificatiegegevens kan geen toegang tot het festivalterrein worden verschaft.

 

4. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan 5 jaar. Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

 

5. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking

Recht op intrekken toestemming: U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage:  U heeft steeds het recht om van ATMOSPHERE ARCHITECTS uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan inzage te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft steeds het recht om van ATMOSPHERE ARCHITECTS onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om van ATMOSPHERE ARCHITECTS zonder onredelijke vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, of die ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal limitatief opgesomende situaties heeft u ook het recht op beperking van de verwerking, m.n.: (i) wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokken, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wanneer ATMOSPHERE ARCHITECTS  de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokken deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op verzet marketingdoeleinden: U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. 

 

6. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

Beginselen inzake verwerking: ATMOSPHERE ARCHITETS zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking: ATMOSPHERE ARCHITECTS is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) de betrokken persoon heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke, (iv) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen.

Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen de groep van ATMOSPHERE ARCHITECTS alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer ATMOSPHERE ARCHITECTS beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en de rechten van de betrokkene worden gewaarborgd.  Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categoriën van ontvangers: IT leveranciers, consultants, marketingbedrijven, SAAS bedrijven

 

7. Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van ATMOSPHERE ARCHITECTS in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen 

naar privacy@atmosphere-architects.com of een brief naar de BVBA Atmosphere Architects t.a.v. de verantwoordelijke privacy, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.   

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. ATMOSPHERE ARCHITECTS hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons hierover informeren en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens. 

 

+++++++++++++

ENGLISH

 

The following is applicable for WECANDANCE 2018 organised by Atmosphere Architects

1. General

ATMOSPHERE ARCHITECTS, as well as her affiliates, process personal data in connection with their activities.

Personal data is to be understood to mean all information about an identified or identifiable person.

Processing must be interpreted broadly and is an operation or a series of operations relating to personal data or a set of personal data, whether or not this processing is carried out via automated processes, such as collecting, recording, establishing, structuring, storing, processing or changing, requesting, consulting, using personal data that has been made available by means of forwarding, distributing or otherwise aligning or combining, protecting, erasing or destroying data.

Since ATMOSPHERE ARCHITECTS and its affiliates value and respect the privacy and security of personal data, this personal data will be processed solely in accordance with (i) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), better known as the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as (ii) all applicable national regulations.

The current privacy policy aims to provide you with transparent information regarding:

(a) The controller of your personal data

(b) The purposes for which your personal data is processed

(c) The period for which the personal data will be stored

(d) Your rights with respect to this processing 

(e) Our obligations with respect to this processing

(f) Cookies

 

2. The controller of your personal data

BVBA ATMOSPHERE ARCHITECTS, registered with the Crossroads Bank for Enterprises under the number 0645.942.103, with its registered office at 2020 Antwerp, Beukenlaan 12, is the controller of your personal data.

This means ATMOSPHERE ARCHITECTS is responsible for determining the purposes and means of processing of personal data.

ATMOSPHERE ARCHITECTS does this in its capacity as a company (or parent company of a company) with which you have a (direct or indirect) contractual relationship as a customer or supplier, or visitor to the website.

 

3. The purposes for which your personal data is processed

How? ATMOSPHERE ARCHITECTS collects personal data through (i) contracts that connect you to us (directly or indirectly), (ii) voluntary disclosure thereof by the person concerned (whether or not through contact forms), (iii) commercial activities in which you participate, (iv) the use of our website and social media (containing the related technologies, such as cookies), or (v) by visiting one of the festivals it organises.

What? The personal data collected by ATMOSPHERE ARCHITECTS includes (i) personal identification information, (ii) electronic identification data, (iii) financial identification data, (iii) personal particulars, and (iv) image recordings.

Why? The personal data is gathered and processed by ATMOSPHERE ARCHITECTS for a specific purpose. The purposes for which personal data is processed by ATMOSPHERE ARCHITECTS includes: (I) to implement the agreements entered into with one or more of its subsidiaries, (ii) to comply with applicable legal obligations, (iii) for security reasons, (iv) for marketing purposes (which you always can deny), (v) to improve our services, (vi) for promotional purposes, (vii) to combat fraud, and (viii) to manage your account on our website. 

Consequences of not providing personal data? The provision of personal data is a prerequisite to enter into an agreement. Failing to provide your personal identification data will result in no access being provided to the festival site.

 

4. The period for which the personal data will be stored

Your personal data is kept for as long as necessary to achieve the purpose for which it was collected, in line with the legal, regulatory and internal requirements in this regard, and no longer than 5 years. Current provision obviously does not affect your rights as shown below in sub. 5.

 

5. Your rights concerning this processing

Right to withdraw consent: You always have the right to withdraw your consent as described in sub. 6. Obviously this does not affect the legality of processing before this withdrawal.

Right to review:  You always have the right to obtain information from ATMOSPHERE ARCHITECTS about whether or not your personal data is processed, as well as to gain access to your personal data.

Right to rectification: You always have the right to gain immediate access to your personal data from ATMOSPHERE ARCHITECTS in order to rectify mistakes.

Right of data erasure: You have the right to have your personal data deleted without unreasonable delay from ATMOSPHERE ARCHITECTS in case of the following: (i) the personal data is no longer required for the purposes for which it was collected, (ii) the consent on which the processing is based has been withdrawn; (iii) the data subject objects to the processing due to a general or legitimate interest justification, or pertaining to direct marketing, (iv) the personal data has been processed unlawfully, (v) the personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation, (vi) the data has been obtained in connection with an offer of services from the information society to a child.

Right to limit processing: In a limited number of listed situations, you also have the right to limit the processing, including: (i) when the accuracy of the personal data is disputed by the data subject during a period that enables the controller to verify the accuracy of the personal data, (ii) when the processing is unlawful and the data subject objects to the deletion of the personal data, (iii) when ATMOSPHERE ARCHITECTS no longer needs the personal data for processing purposes, but the data subject needs it for the establishment, exercise or substantiation of a legal claim, (iv) when the data subject has objected to the processing.

Right to transferability of data: Under certain circumstances, you have the right to obtain your personal data in a structured, standard and machine-readable format, and to transfer it to another controller.

Right to resist marketing objectives: You have the right to oppose the use of your personal data at all times for direct marketing purposes. 

 

6. Our obligations with respect to this processing

Principles of processing: ATMOSPHERE ARCHITETS will always process personal data via the following principles: (i) in a manner that is lawful, proper, and transparent with regard to the data subject, (ii) for specified, explicit and legitimate purposes, (iii) in a relevant way and limited to what is necessary for the purposes for which the data is intended; (iv) the data will be accurate and, if necessary, updated, (v) the data will be kept in a format that makes it no longer possible to identify the data subject other than for the purposes for which the personal data has been processed, (vi) all appropriate technical or organisational measures will be taken to ensure the personal data is processed in such a way as to ensure adequate security and that it is protected against unauthorised or unlawful processing and against unintentional loss, destruction or damage.

Legality of processing: ATMOSPHERE ARCHITECTS is only entitled to process personal data if one of the following conditions is met: (i) the person concerned has expressly given consent, (ii) the processing is necessary for the implementation of an agreement to which the party concerned is a party, (iii) the processing is part of a legal obligation of the controller, (iv) the processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person, (v) the processing is necessary for the fulfilment of a general interest task or a task in the exercise of official authority, or (vi) the processing is necessary for the representation of the legitimate interests of the controller (except when the interests of the data subject would be more important).

Sharing of personal data: Within the ATMOSPHERE ARCHITECTS group, your personal data is only accessible to employees who must have access to this personal data in the context of carrying out their work. These employees are bound by strict internal rules regarding the processing of personal data. When ATMOSPHERE ARCHITECTS relies on external parties for the purpose of processing personal data, only parties that provide sufficient guarantees to ensure the processing complies with the legal requirements and guarantees the rights of the data subject will be relied upon.  Your personal data can be transferred to the following categories of recipients: IT suppliers, consultants, marketing companies, SAAS companies

 

7. Finally

Current privacy policy can always be amended in the future, with notification of future changes or modifications always being provided in advance.

We have tried to be transparent in the way we have described your rights and the obligations of ATMOSPHERE ARCHITECTS in the context of the processing personal data. However, if there are still uncertainties, you would like further information, or if you have any questions, we will gladly provide further assistance.

To contact us, or to exercise one of your data protection rights, send an e-mail 

to privacy@atmosphere-architects.com or a letter to the BVBA Atmosphere Architects FAO privacy controller, Beukenlaan 12, 2020 Antwerp. When you exercise your rights, your letter or e-mail must be accompanied by a copy of your identity card or passport so that your identity can be verified.   

If you have complaints and/or suggestions concerning how we handle your personal data, please let us know. ATMOSPHERE ARCHITECTS is committed to upholding your rights. In addition, we would like to inform you that you always have the right to file a complaint with the supervisory authority, namely the DPA.

If you are not satisfied with the way we process your personal data, you can inform us about this and you have the right to file a complaint with the supervisory authority responsible for the protection of personal data. 

 

+++++++++++++

FRENCH

pour WECANDANCE 2019 organisé par Atmosphere Architects

 

 

1. Généralités

ATMOSPHERE ARCHITECTS ainsi que les sociétés qui lui sont liées traitent des données à caractère personnel dans le cadre de leurs activités.

Par « données à caractère personnel », il convient d’entendre toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable.

Le traitement doit être interprété au sens large et désigne une opération ou un ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à un ensemble de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l’alignement ou la combinaison, le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données.

Étant donné qu’ATMOSPHERE ARCHITECTS et les sociétés qui lui sont liées valorisent et respectent la protection de la vie privée et la sécurité des données à caractère personnel, ces données sont exclusivement traitées conformément au (i) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, mieux connue comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou general data protection regulation (GDPR), ainsi qu’à (ii) toute la législation nationale en vigueur.

La présente politique de protection de la vie privée vise à vous informer en toute transparence en ce qui concerne :

 1. Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel
 2. Les finalités pour lesquelles vos données à caractère personnel sont traitées
 3. La période durant laquelle les données à caractère personnel seront conservées
 4. Vos droits par rapport à ce traitement 
 5. Nos obligations par rapport à ce traitement
 6. Cookies

 

2. Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel

La SPRL ATMOSPHERE ARCHITECTS, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0645.942.103, dont le siège social est établi à 2020 Anvers, Beukenlaan 12, est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel.

Cela signifie qu’ATMOSPHERE ARCHITECTS détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

ATMOSPHERE ARCHITECTS agit en sa qualité de société (ou de société mère d’une société) avec laquelle vous entretenez (directement ou indirectement) une relation contractuelle en tant que client ou en tant que fournisseur, ou dont vous visitez le site Internet.

 

3. Les finalités pour lesquelles vos données à caractère personnel sont traitées

Comment ? ATMOSPHERE ARCHITECTS collecte des données à caractère personnel par (i) les contrats que vous concluez (directement ou indirectement) avec nous, (ii) leur communication volontaire par la personne concernée (via des formulaires de contact ou non), (iii) les actions commerciales auxquelles vous participez, (iv) l’utilisation de notre site Internet et des réseaux sociaux (y compris les technologies qui y sont liées, telles que les cookies), ou (v) la participation à l’un des festivals qu’elle organise.

Quoi ? Les données à caractère personnel collectées par ATMOSPHERE ARCHITECTS sont (i) des données d’identification personnelles, (ii) des données d’identification électroniques, (iii) des données d’identification financières, (iv) des spécificités personnelles, et (v) des images.

Pourquoi ? Les données à caractère personnel sont toujours collectées et traitées par ATMOSPHERE ARCHITECTS pour une finalité bien définie. Les finalités pour lesquelles ATMOSPHERE ARCHITECTS traite des données à caractère personnel sont les suivantes : (i) pour l’exécution des contrats conclus avec elle ou l’une de ses filiales, (ii) pour l’accomplissement des obligations légales applicables, (iii) pour des raisons de sécurité, (iv) à des fins de marketing (auxquelles vous pouvez vous opposer à tout moment), (v) pour l’amélioration de nos services, (vi) à des fins promotionnelles, (vii) dans le cadre de la lutte contre la fraude, et (viii) pour la gestion de votre compte sur notre site Internet. 

Conséquence en cas de non-communication de ces données ? La communication de données à caractère personnel est une condition préalable à la conclusion d’un contrat. À défaut de communication de vos données d’identification personnelles, vous ne serez pas autorisé(e) à accéder au site du festival.

 

 

4. La période durant laquelle les données à caractère personnel seront conservées

Vos données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux exigences légales, règlementaires et internes applicables, sans excéder 5 ans. La présente disposition ne porte certes pas atteinte à vos droits, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessous au point 5.

 

5. Vos droits par rapport à ce traitement

Droit au retrait du consentement : vous avez le droit à tout moment de retirer votre consentement comme décrit ci-dessous au point 6. Cela n’affecte évidemment pas la légitimité du traitement avant ce retrait.

Droit de consultation :  vous avez le droit à tout moment d’obtenir d’ATMOSPHERE ARCHITECTS la confirmation du traitement éventuel de vos données à caractère personnel, et de consulter ces données.

Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment d’obtenir d’ATMOSPHERE ARCHITECTS la rectification dans les meilleurs délais des données personnelles incorrectes.

Droit à l’effacement : vous avez le droit d’obtenir d’ATMOSPHERE ARCHITECTS l’effacement des données à caractère personnel, sans retard déraisonnable, dans les cas suivants : (i) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, (ii) le consentement sur lequel est fondé le traitement est retiré, (iii) la personne concernée s’oppose au traitement justifié par l’intérêt public ou un intérêt légitime, ou organisé à des fins de marketing direct, (iv) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite, (v) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale, (vi) les données ont été collectées dans le cadre d'une offre de services de la société de l’information à un enfant.

Droit à la limitation du traitement : dans un certain nombre de situations limitativement énumérées, vous avez également le droit d’obtenir la limitation du traitement, à savoir : (i) lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, durant une période qui permet au responsable du traitement de contrôler l’exactitude des données à caractère personnel, (ii) lorsque le traitement est illicite et que la personne concernée s’oppose à l’effacement des données à caractère personnel, (iii) lorsqu’ATMOSPHERE ARCHITECTS n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, mais que celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, (iv) lorsque la personne concernée s’est opposée au traitement.

Droit à la portabilité des données : dans certaines circonstances, vous avez le droit de recevoir vos données à caractère personnel sous une forme structurée, courante et lisible par machine et de les transférer à un autre responsable de traitement.

Droit d’opposition aux finalités de marketing : vous avez le droit à tout moment de vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. 

 

6. Nos obligations par rapport à ce traitement

Principes en matière de traitement : ATMOSPHERE ARCHITECTS traitera toujours les données à caractère personnel selon les principes suivants : (i) de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, (ii) pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, (iii) pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, (iv) les données seront exactes et, si nécessaire, tenues à jour, (v) sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées, (vi) les données à caractère personnel seront traitées de façon à garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

Licéité du traitement : ATMOSPHERE ARCHITECTS est uniquement habilitée à traiter des données à caractère personnel si l’une des conditions suivantes est remplie : (i) la personne concernée a consenti expressément à ce traitement, (ii) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, (iii) le traitement s’inscrit dans une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, (iv) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, (v) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, ou (vi) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement (à moins que ne prévalent les intérêts de la personne concernée).

Le partage de données à caractère personnel : au sein du groupe d’ATMOSPHERE ARCHITECTS, vos données à caractère personnel ne sont accessibles qu’aux travailleurs qui doivent avoir accès à ces données dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. Ces travailleurs sont liés par des règles internes strictes en matière de traitement de données à caractère personnel. Lorsqu’ATMOSPHERE ARCHITECTS recourt à des parties externes en vue du traitement de données à caractère personnel, il sera uniquement fait appel à des parties fournissant des garanties suffisantes de sorte que le traitement des données personnelles réponde aux exigences légales et que les droits de la personne concernée soient garantis.  Vos données à caractère personnel peuvent être transmises aux catégories de destinataires suivantes : fournisseurs IT, consultants, sociétés de marketing, entreprises SaaS

 

7. Conclusion

La présente politique de protection de la vie privée peut être adaptée à tout moment ; les futures modifications ou adaptations vous seront toujours annoncées au préalable.

Par le biais de la présente politique de protection de la vie privée, nous nous sommes efforcés de vous informer en toute transparence au sujet de vos droits et des obligations d’ATMOSPHERE ARCHITECTS dans le cadre du traitement de données à caractère personnel. S’il subsiste néanmoins des incertitudes, si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous avez d’autres questions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Pour nous contacter ou exercer l’un de vos droits en matière de protection des données, vous pouvez envoyer un courriel 

à l’adresse privacy@atmosphere-architects.com ou une lettre à Atmosphere Architects SPRL, à l’attention du responsable « Vie privée », Beukenlaan 12, 2020 Anvers. Lorsque vous exercez vos droits, une copie de votre carte d’identité ou passeport doit être jointe à votre lettre ou courriel afin de pouvoir vérifier votre identité.   

Nous vous invitons à nous faire part de vos réclamations et/ou suggestions concernant la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. ATMOSPHERE ARCHITECTS attache beaucoup d’importance à la garantie de vos droits. En outre, nous vous signalons que vous avez le droit à tout moment de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle, à savoir l’autorité de protection des données.

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez nous en informer et avez le droit de porter plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente pour la protection des données à caractère personnel.